VELKOMMEN TIL HEGNSGÅRDENBEBOERINFORMATION.

Kære tilflytter/ejer.
Velkommen som beboer i Hegnsgården og velkommen som medlem af Ejerforeningen Hegnsgården.

I denne beboerinformation har vi samlet en række oplysninger om bebyggelsen og området, som den ligger i.

Vi håber, at du får gavn af den.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for ejerforeningen Hegnsgården.1. ADMINISTRATION.

1.1 Administration.
Foreningen administreres af: Newsec Datea A/S, Ringstedgade 24, 1. tv., 4700 Næstved.
Kontaktperson: Pia Hallgren / Newsec Datea Tlf.: 45 26 09 62 (direkte), Mail: phs@newsec.dk som træffes mand-torsdag 9.00-16.00 og fredag 9.00-15.00.

1.2 Busforbindelser.
Området betjenes af flere bus linier, som afgår fra henholdsvis Svendborgvej (ud for blok nr. 4) og Parkvej. Se afgangstiderne ved busstoppestedet.

1.3 Forsikring.
Lejligheden er kollektivt forsikret gennem ejerforeningen, og præmien er indeholdt i fællesudgifterne.
Bygningerne er dækket mod brand, storm og vandskade. Den kollektive forsikring dækker også glas og pr. 1. januar 2013 dækkes ligeledes kumme. Såfremt der ønskes yderligere oplysninger vedr. forsikringsdækningen kan bestyrelsen kontaktes.

Bemærk at skader på indbo ikke er dækket af den kollektive forsikring i ejerforeningen.

1.4 Fællesudgifter.
På din månedlige PBS – oversigt/indbetalingskort kan du se, hvor meget du betaler til varme, fællesudgifter og TV – antenneafgift m.v.
Vi anbefaler, at du tilmelder betalingen til Bankernes Betalingsservice.

1.5 Kort over Hegnsgården.
Bebyggelsen består af 9 blokke, hver med 16 lejligheder – i alt 144 lejligheder:
Blok nr. 1 fra nr. 1 til 31.
Blok nr. 2 fra nr. 33 til 63.
Blok nr. 3 fra nr. 65 til 95.
Blok nr. 4 fra nr. 97 til 127.
Blok nr. 5 fra nr. 129 til 159.
Blok nr. 6 fra nr. 161 til 191.
Blok nr. 7 fra nr. 193 til 223.
Blok nr. 8 fra nr. 225 til 255.
Blok nr. 9 fra nr. 257 til 287.

Der er legeplads ud for blok nr. 6 og 7.
Der er vaskeri i blok nr. 2, 5 og 7.

1.6 Legeplads.

Der er indrettet legeplads for mindre børn – centralt i bebyggelsen. Benyttelse heraf er på eget ansvar.

1.7 Opgangene.
På grund af brandbestemmelserne er det ikke tilladt at opbevare effekter i opgangene. Sker det alligevel fjernes de uden ansvar.
Dørene fra svalegange og trappeopgange skal holdes lukket.

1.8 Reparationer.
Alle fælles installationer repareres for ejendommens (vor fælles) regning jævnfør §3 i foreningens vedtægter.
Ejeren må modernisere, forbedre og i øvrigt ændre sin lejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke bærende skillerum, hvis dette kan ske uden vedvarende gene for de øvrige beboere.
Ejeren er pligtig at indhente bygningsmyndighedernes tilladelse i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet. En kopi af byggetilladelsen og bygningsattesten sendes til bestyrelsen, som overdrager den til foreningens administrator.

Ejeren er ansvarlig for skader, der påføres foreningen eller beboer ved arbejdets udførelse. Med hensyn til installationer, der kræver udvidet forbrug af vand eller el skal tilladelse, inden installationerne foretages, indhentes hos administrator, der som vilkår for at tillade sådanne installationer kan kræve, at ejeren betaler en større afgift, svarende til det øgede forbrug.

1.9 Ejendommens ydre.
Medlemmerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre. Dette gælder vinduer, døre samt udvendige eternitplader og dette gælder også boring af huller. Se endvidere vedtægternes §7.6.

1.10 YouSee TV-pakker.
Hvis du ønsker at ændre din TV-pakke, skal du kontakte vores kontaktpersonen hos Newsec Datea, som sørger for det videre fornødne.
Pia Hallgren Münster-Swendsen Tlf.: 45 26 09 62 eller mail: phs@newsec.dk

Såfremt YouSee kræver gebyr for ændringen/oprettelsen vil dette gebyr blive pålagt dig som ejer/lejer.

Såfremt der er fejl på din antenneforbindelse, skal du selv kontakte YouSee – tlf. 70 70 40 44.

1.11 Udlejning.

En lejlighed må ikke udlejes uden bestyrelsens samtykke.
Bestyrelsen skal ved indgåelse af lejeaftaler have en kopi af den underskrevne lejekontrakt.
Uanset lejemålet hæfter ejeren fortsat overfor foreningen for enhver forpligtelse, der påhviler lejligheden. Ejeren er endvidere ansvarlig overfor foreningen og øvrige ejere for skade på disses ejendom, der er forvoldt af lejeren eller personer, denne har givet adgang til lejligheden, eller som udspringer af lejemålet i øvrigt.
Ejeren skal forud for lejemålets indgåelse gøre lejeren bekendt med foreningens ordensreglement, vedtægter m.v.

2. VICEVÆRT.

2.1 Vicevært.
Bebyggelsen har ingen vicevært, men kontakt en fra bestyrelsen, se opslag i opgange eller ring på Tlf.: 55 72 85 93

2.2 Gildesal.
Der forefindes en gildesal i kælderen i blok 8. Salen kan lejes af alle beboere i Hegnsgården. Ønsker du at leje gildesalen, kontakt da en fra bestyrelsen, se opslag i opgangene, der også oplyser dig om prisen. Der forefindes et lille køkken samt service, borde og stole til ca. 25-30 personer. Af hensyn til beboerne i blok 8 henstilles det, at der ikke spilles høj musik for åbne vinduer og døre efter kl. 23.00. Tag venligst hensyn til beboerne når I holder fest.

2.3 Opsætning af skur eller lign. i forhave.
Tilladelse skal søges hos bestyrelsen/viceværten.

2.4 Nøgler.

Ved indflytning skal du have udleveret et sæt nøgler af den tidligere ejer/udlejer. Vi har systemlåse så den nøgle du har fået kan bruges til alle yderdøre i kældre og vaskerier i blok 2, 5, og 8. For at komme ind i tørrerummene i blokkene skal der bruges en anden nøgle til de indvendige døre, denne nøgle kan købes hos bestyrelsen.

2.5 Vand – vandspild.
I Hegnsgården betales vandet i fællesskab. Det er derfor et krav til alle ejerne at sørge for alle vandinstallationer er i orden. Hvis dette ikke er tilfældet, så kan vandspild nemt koste mellem kr. 1.000,- og kr. 30.000,- pr. år. Så sørg for at tilkalde en VVS – installatør, hvis du har vandhaner der drypper eller et toilet der løber. Det er til alles bedste, at der spares på vandet.

2.6 Varme.
Bebyggelsen modtager varme fra Næstved Varmeværk. Varmeregnskabet går fra 1. januar til 31. december.
Brunata A/S aflæser varmemålerne, og der laves et varmeregnskab inden for ca. 2-3 måneder.

3. GENERELT.

3.1 Barnevogne - cykler.
I kældrene under bebyggelsen er der plads til henstilling af cykler og barnevogne. Benyt venligst nedgangen i gavlen af din blok. Cykler kan også henstilles i cykelstativerne ved opgangen. Det er ikke tilladt at henstille cykler og barnevogne m.m. i rummet under trappeopgangen.

3.2 Navneskilte.
Det er særdeles praktisk at opsætte navneskilt på både din hoveddør og på postkassen af hensyn til postbuddet m.fl., men som minimum skal der være navneskilt på postkassen, tilhørende ejeren/lejeren.

3.3 Haver.
Haverne er ikke en del af stuelejlighedernes areal, men ejerne har brugsret over dem. Det er dog en forudsætning, at ejerne holder haverne pænt. I modsat fald vil de blive inddraget.

3.4 Hegn omkring haverne.
Opsætning af hegn rundt om haverne, skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen/viceværten. Hegnet må maximalt have en højde på 1,60 m. Hegnet skal males i farverne, grå, sort, svenskrød eller naturfarvet.

3.5 Husdyr.
Det er tilladt at holde husdyr jf. §7 stk. 7 i foreningens vedtægter.
Særligt bemærkes at der må holdes én hund og én kat i lejligheden med bestyrelsens skriftlige samtykke. Et sådant samtykke kan tilbagekaldes, såfremt medlemmet/lejeren ikke overholder de af bestyrelsen derom givne ordensforskrifter.
Ved hundehold er det naturligvis en selvfølge at hunden er lovpligtig forsikret. Hunde skal (lovbefalet) føres i snor på området. Husk posen til hundens efterladenskaber. Udover ovennævnte må der holdes stuefugle og akvariefisk i lejligheden.

3.6 Husorden.
De almindelige regler for husorden er også gældende for vor bebyggelse. Dine naboer, genboer, over- og underboer kan blive generet, hvis du støjer med musik eller elektriske apparater. Lad os tage hensyn til hinanden.
Afspilning af musik eller lign. samt støjende underholdning i øvrigt må kun udøves således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere, og det må normalt IKKE finde sted efter kl. 23.00 og IKKE tidligere end kl. 08.00 om morgenen.
Kun ved særlige festarrangementer må tiden overskrides, under forudsætning af, at over-/underbo samt naboer i god tid (minimum 3 dage) i forvejen er blevet adviseret – samt at der ved længerevarende renovering gives besked til dem i blokken.

3.7 Kælderrum.
Det er i begrænset omfang muligt at leje et kælderrum. Er du interesseret i at leje et kælderrum, skal du henvende dig til viceværten for at blive skrevet på ventelisten. På grund af brandbestemmelser er det ikke tilladt at opbevare benzindrevne køretøjer og brandfarlige væsker i kælderen. Det er ikke tilladt at henstille ting i de øvrige kælderrum.

3.8 Parkering.
Biler og motorcykler henvises til de indrettede parkeringspladser. Motorkøretøjer på over 3.500 kg., campingvogne, både og lign. må ikke henstilles på bebyggelsens område. Det er ikke tilladt at køre med motorkøretøjer på flisearealet / græsplænerne.

3.9 Svalegange.
Beboerne skal rydde sne på svalgangen. Der må ikke saltes på svalegangene, og der må ikke opstilles ting, som hindrer fri passage.

3.10 Udenomsarealer.
Områdets arealer er til ophold for alle beboere. Der må ikke opsættes borde og bænke permanent uden bestyrelsens tilladelse. Alle der opholder sig på bebyggelsens områder, skal være med til at holde områderne ryddelige.

3.11 Vaskerier.
Bebyggelsen har fælles vaskerier i blokkene 2, 5 og 7, hvor du kan vaske og tørre tumble dit tøj. Der forefindes også tørrerum i alle blokke. Der er ingen tidsbestilling, men næsten altid ledige maskiner. Endvidere er der udendørs tørrepladser bag blok 2, 5 og 8.
Der er ingen faste vasketider, men tag hensyn til de beboere, der bor ovenpå en vaskekælder og vask derfor ikke sent om aftenen eller tidlige om morgenen. Husk at tørre af og rydde op efter dig, og tag dit vasketøj ud af maskinen, så snart det er færdigt.

4. RENOVATION.

4.1 Renovation.
Køkkenaffald skal lægges i de grønne containere, som findes ved:
Blok 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 9.

Aviser og blade lægges i de dertil indrettede vogne, som forefindes ved de grønne containere.
Foreningen råder derudover over en containerplads med 3 containere – én til brændbart, én til elektriske apparater, én til jern - der er placeret på parkeringspladsen ud for blok nr. 6. Småt brændbart affald må max. være 1 m. Glas og flaskecontainer findes på parkeringspladsen ud for blok nr. 6.

FØLGENDE MÅ IKKE KOMMES I CONTAINERNE:
CYKLER, MØBLER, MADRASSER, HÅRDE HVIDEVARER OG LIGNENEDE STØRRE EFFEKTER - DISSE
SKAL AFLEVERES PÅ GENBRUGSSTATIONEN PÅ YDERNÆS – ALTSÅ MAN SKAL SELV SØRGE FOR AT
AFLEVERE PÅ GENBRUGSSTATIONEN PÅ YDERNÆS.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.